6 kwietnia 2014

Trasa maratonu

REGULAMIN 41.MARATONU DĘBNO 2014

41.MARATON DĘBNO 2014
33.Mistrzostwa Polski Kobiet
12.Mistrzostwa Polski Policjantów
 6.Międzynarodowy Maraton Strażaków
     Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty    

Dębno, dnia 6 kwietnia 2014 r.

BIURO ORGANIZACYJNE: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48

95 760 2436, Nr konta: GBS Barlinek o/Dębno 15 8355 0009 0007 5473 2000 0001.

UWAGA! Od dnia 05.04.2014 r. do 06.04.2014 r. Biuro zostaje przeniesione do Hali Sportowo-

Rehabilitacyjnej, ul.Piłsudskiego 10, tel. 508 900 320.

I. ORGANIZATOR
   1. Maraton jest imprezą MIASTA I GMINY DĘBNO.
   2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno.
   3. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 
 II. CEL
   1. Wyłonienie Mistrzów Polski w Maratonie na rok 2014 w kategorii kobiet i policjantów.
   2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
   3. Promocja miasta i gminy Dębno.

 III. TERMIN I MIEJSCE
   1. Bieg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2014 roku, wytyczony jest ulicami Dębna oraz poza miastem zalesionymi drogami o nawierzchni asfaltowej-98% oraz kostce brukowej-2%.
   2. Start: Dębno, skrzyżowanie ulic Kostrzyńskiej i Słowackiego, godz.11.00.
   3. Trasa: 4 pętle - dwie ulicami Dębna i dwie na trasie Dębno-Dargomyśl-Cychry-Dębno.Trasa posiada atest PZLA, oznakowany każdy kilometr, punkty pomiaru czasu co 5km.
   4. Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 8. Pomiar czasu do godz.16.00.
   5. Od godz. 10.30 do godz.16.30 – trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
   6. Punkty odżywiania będą usytuowane w 5 stałych miejscach na których będą ustawione: woda mineralna,napój izotoniczny, herbata, owoce i słodycze. Korzystanie z napojów w innych miejscach na trasie naraża zawodnika na dyskwalifikację.
   7. Na trasie 41.Maratonu Dębno nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.
   8. Punkty odświeżania będą znajdowały się w połowie drogi między punktami odżywiania i będą zaopatrzone w gąbki i wodę do picia.
   9. Punkty medyczne będą znajdowały się na trasie w sześciu stałych miejscach rozstawionych co ok.2,8 km.
 
 IV. UCZESTNICTWO
   1. W 41.Maratonie Dębno 2014 prawo startu mają osoby, które do dnia 6 kwietnia 2014 r. ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.
   2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniach 5 kwietnia w godz. 10.00 – 22.00 lub 6 kwietnia w godz. 7.00 – 9.30.
   3. Podczas weryfikacji należy przedstawić:
      - dowód tożsamości do weryfikacji daty urodzenia,
      - dowód wpłaty opłaty startowej.
   4. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Maratonie i wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
   5. Uczestników Mistrzostw Polski w Maratonie Kobiet, Mistrzostw Polski Policjantów, Międzynarodowego Maratonu Strażaków i Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty dodatkowo obowiązują dodatkowo: Regulamin  MISTRZOSTW POLSKI W MARATONIE KOBIET, Regulamin 12. Mistrzostw Polski Policjantów, Regulamin 6. Międzynarodowego Maratonu Strażaków i Regulamin Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty.
   6. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 5:00:00 godz. Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu i dojechania do mety samochodem technicznym z napisem KONIEC BIEGU. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie i nie wsiądą do samochodu technicznego, ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
   7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do odebrania w Biurze Organizacyjnym Maratonu miernika czasu „chipa” i zwrotu jego po biegu w wydzielonym punkcie na boisku sportowym Gimnazjum w godzinach 13.00-17.00.
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać „chip” przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki.
Posiadanie „chipa” jest warunkiem  wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
Niewłaściwe zamocowanie może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Za pomiar czasu nie będzie pobierana dodatkowa opłata ani kaucja.
  8.Warunkiem udziału w Maratonie jest:
     -  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Maratonu.
     - wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 V. ZGŁOSZENIA
   1. Imienne zgłoszenia należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48-957602436 lub drogą elektroniczną ze strony internetowej www.maratondebno.pl lub www.maratonypolskie.pl
   2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie na adres organizatora (pocztą lub drogą elektroniczną) wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą startową w wysokości:
      - 100 zł do dnia 09.03.2014 r.,
      - 200 zł w terminie 10.03-04.04.2014 r.,
      - 300 zł w terminie 05.04.-06.04.2014 r.
O wysokości wpłaconej kwoty decyduje data wpływu pieniędzy na konto organizatora. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi. Wpłaty dokonujemy na konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji, 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20; GBS Barlinek o/Dębno 15 8355 0009 0007 5473 2000 0001.
   3. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy:
      - uczestniczki Mistrzostw Polski posiadające nową opłaconą licencję na rok 2014,
      - zawodnicy z orzeczeniem pierwszej grupy inwalidzkiej,
      - zawodnicy, którzy do dnia 6 kwietnia 2014 r. ukończyli 60 lat.
  Warunkiem zwolnienia z opłaty wyżej wymienionych  jest zgłoszenie się do 10.03.2014r. / nie dotyczy uczestników Mistrzostw Polski /.
 
 VI. KLASYFIKACJE
   1. Klasyfikacja generalna.
   2. Klasyfikacja Kobiet.
   3. Klasyfikacja 33.Mistrzostw Polski Kobiet.
   4. Klasyfikacja 12.Mistrzostw Polski Policjantów.
   5. Klasyfikacja 6.Międzynarodowego Maratonu Strażaków - Mistrzostwa Polski.
   6. Klasyfikacja uczestników z miasta i gminy Dębno.
   7. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty.
   8. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
      - K-20   M-20 rocznik 1996-1985
      - K-30   M-30 rocznik 1984-1975
      - K-40   M-40 rocznik 1974-1965
      - K-50   M-50 rocznik 1964-1955
      - K-60   M-60 rocznik 1954 i starsi.

 VII. NAGRODY
   1. Klasyfikacja generalna:
      - Puchary, nagrody pieniężne (miejsca I-X):
     I miejsce     –  15.000 zł,
     II miejsce    –  12.000 zł,
     III miejsce   –  10.000 zł,
     IV miejsce    –   5.000 zł,
     V miejsce     –   3.000 zł,
     VI miejsce    –   2.000 zł,
     VII – X m.    –   1.000 zł.
   2. Klasyfikacja kobiet:
      - Puchary, nagrody pieniężne (miejsca I-VI):
        I miejsce     –  10.000 zł,           
        II miejsce    –   8.000 zł,                  
        III miejsce   –   6.000 zł,                  
        IV miejsce    –   3.000 zł,           
        V miejsce     –   2.000 zł,           
        VI miejsce    –   1.000 zł.
   3. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Kobiet:
      - I-III miejsce – puchary, medale Mistrzostw Polski,
    I miejsce     - 4.000 zł,
    II miejsce    - 3.000 zł,
    III miejsce   - 2.000 zł.
   4. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Policjantów Mężczyzn i Kobiet:
      - I-III miejsce – medale,puchary.
   5. Klasyfikacja Międzynarodowego Maratonu Strażaków:
      - I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne,
        I miejsce     - 500 zł,
        II miejsce    - 400 zł,
        III miejsce   - 300 zł.
   6. Klasyfikacja uczestników z miasta i gminy Dębno:
     - I-VI miejsce  – puchary, nagrody pieniężne,
       I miejsce     –   500 zł,           
       II miejsce    –   400 zł,                  
       III miejsce   –   300 zł,                  
       IV miejsce    –   200 zł,           
       V miejsce     –   100 zł,           
       VI miejsce    –   100 zł.
   7. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty:
     - I-III miejsce – puchary,
   8. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
      - I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne:
    I miejsce     - 300 zł,
    II miejsce    - 200 zł,
    III miejsce   - 100 zł.
   8. Premie finansowe za pobicie rekordu Maratonu Dębno:
      - kobiety   - czas poniżej 2:32:09 –  5.000 zł ,      
      - mężczyźni - czas poniżej 2:10:34 – 10.000 zł .
      Premię pieniężną otrzymuje tylko pierwszy zawodnik (zawodniczka ) na mecie.
   9. Premie i nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 8 tygodni po uzyskaniu protokołu Komisji Zwalczania Dopingu w Sporcie.
   10. Zdobywcom premii i nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi.
 
 VIII. NOCLEGI
   1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi na hali sportowej z dnia 5 na 6 kwietnia 2014 r. zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.
   2. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Organizacyjnym w dniu 5 kwietnia 2014 r.w godz. 10.00 – 22.00.
   3. Istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji miejsc noclegowych, w hotelach i kwaterach prywatnych, których adresy podane są na stronie internetowej maratonu: www.maratondebno.pl
   4. Kluby posiadające licencję PZLA mogą zgłaszać zapotrzebowanie na noclegi do 10.03.2014 r.

 IX. WYŻYWIENIE
   1. Wszyscy zawodnicy otrzymają bezpłatne talony na "PASTA PARTY" (kolacja makaronowa: makaron z sosem, kawa, herbata, woda mineralna), która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014 r., w godz. 17.00-21.00 w stołówce przy Biurze Maratonu.
   2. Organizator zapewnia owoce, słodycze i napoje na trasie biegu.
   3. Wszystkim zawodnikom przysługuje pakiet regeneracyjny w torbach reklamowych oraz ciepły posiłek wydawany w budynku Gimnazjum i stołówce przy Biurze Maratonu,  w dniu 6.04 w godz. 13.00 – 17.30.
   4. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.

 X. FINANSOWANIE
   1. Koszty organizacji Maratonu pokrywają:
      - Samorząd Dębna – sponsor główny,
      - Firmy i instytucje wspomagające Maraton – wykaz w komunikacie.
   2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
   3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
      - numer startowy oraz agrafki,
      - regulamin, program imprezy,
      - worek na odzież do szatni,
      - koszulkę sportową z okolicznościowym nadrukiem,
      - proporczyk,
      - po ukończeniu biegu – okolicznościowy medal,
      - wyżywienie i napoje podane w rozdziale IX regulaminu,

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać „chip” do pomiaru czasu oraz numer startowy przymocowany do koszulki na klatce piersiowej,  zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski dodatkowo numer na plecach.
   2. Na trasie Maratonu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Maratonie Dębno (niedozwolone jest przebywanie na trasie osób towarzyszących), obsługa maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania  po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
   3. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 
   4. Maraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami IAAF i PZLA oraz niniejszym regulaminem.
   5. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
   6. Szatnie i przebieralnie usytuowane będą na terenie BIURA MARATONU - Hala Sportowo-Rehabilitacyjna. Umywalnie i natryski dostępne będą w Gimnazjum Publicznym oraz na Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej - Biuro Maratonu.
   7. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Wydawanie przekazanych rzeczy odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.
   8. Parking w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym
- wjazd od ul. Słowackiego.
   9. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z masaży w budynku Gimnazjum oraz na Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej.
   10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i PZLA.
   11. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 
                                      DYREKTOR MARATONU
                                        Stanisław Lenkiewicz

 


Sponsorzy