Aktualnosć

Regulamin 50.Maratonu Dębno 2024

REGULAMIN 50. MARATONU DĘBNO 2024
 

19. Mistrzostwa Polski Policjantów, 

  9. Mistrzostwa Polski Strażaków,
  9. Mistrzostwa Polski Nauczycieli.
17. Mistrzostwa Miasta i Gminy Dębno.

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48 95 760 2436.
W dniach 11-12.05.2024 r.  Biuro Organizacyjne będzie znajdowało się w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, ul. Piłsudskiego 10, tel. 508 900 320.

NUMER KONTA: STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362

 


Maraton Dębno wraz z Półmaratonem Słowaka w Grodzisku Wlkp. oraz Międzynarodowym Biegiem Po Plaży w Jarosławcu wchodzi w skład cyklu pn. „Orły Biegowe”. Odrębny regulamin oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.orłybiegowe.pl.

 

I. ORGANIZATOR

1. Maraton jest imprezą MIASTA I GMINY DĘBNO.

2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, Stowarzyszenie Maraton Dębno przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno.

3. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 

II. CEL

1. Wyłonienie Mistrzów Polski w Maratonie na rok 2024 w kategorii:Policjantów, Strażaków, Nauczycieli oraz Mistrzów Miasta i Gminy Dębno.

2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

3. Promocja miasta i gminy Dębno.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 maja 2024 roku, wytyczony jest ulicami Dębna oraz poza miastem zalesionymi drogami o nawierzchni asfaltowej (98% ) oraz kostce brukowej (2%).

2. Start: Dębno, ul. J.Słowackiego, godz.10.00.

3. Trasa: 42,195 km , 4 pętle -  dwie na trasie Dębno-Dargomyśl-Cychry-Dębno i dwie ulicami Dębna. Trasa posiada atest PZLA, punkty pomiaru czasu co 5 km. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy i godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.maratondebno.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
4. Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 10. Pomiar czasu do godz.16.00.

5. Od godz. 8.30 do godz.17.00 – trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
6. Punkty odżywiania na których będą ustawione: woda mineralna, napój izotoniczny, owoce i cukier  są usytuowane na: 2, 6, 11, 15, 20, 23.5, 29, 33, 38, 40.5 kilometrze trasy. Punkty odświeżania, na których znajdować się będzie woda mineralna znajdują się na: 9, 13, 17, 27, 31, 35 kilometrze.
W pobliżu każdego z punktów będą znajdowały się kabiny WC.

7. Na trasie Maratonu Dębno nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.

8. Punkty medyczne będą znajdowały się na trasie w sześciu stałych miejscach rozstawionych co ok. 2,8 km.

9. Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności: elita i zaproszeni goście w strefie bezpośrednio przy linii startu, pozostali uczestnicy biegu w strefach startowych adekwatnych do aktualnych możliwości biegowych zawodnika.

 

IV. UCZESTNICTWO

1. W 50. Maratonie Dębno prawo startu mają osoby, które do dnia 12 maja 2024 r. ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniach 11 maja w godz. 10.00 – 22.00 lub 12 maja w godz. 7.00 – 8.30 lub skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

3. Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać za okazaniem biletu z kodem QR, wysłany zostanie na adres mailowy podany przy zgłoszeniu po wniesieniu opłaty. Bilet wysłany zostanie ponownie przed otwarciem biura zawodów mailem i smsem. Bilet dostępny jest też przez cały czas w edycji zgłoszenia w portalu zapisów.
4. Zawodnicy startujący w 
Mistrzostwa Polski Policjantów, Mistrzostwach Polski Strażaków, Mistrzostwach Polski Nauczycieli, podczas weryfikacji okazują legitymacje służbowe lub legitymacje emeryta a druhowie OSP legitymacje członka OSP.

5. Podczas elektronicznej rejestracji do zawodów potwierdzacie Państwo oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Maratonie i wyrażacie zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia.W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.

6. Uczestników  Mistrzostw Polski Policjantów, Mistrzostw Polski Strażaków, Mistrzostw Polski Nauczycieli i  Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno dodatkowo obowiązują odpowiednio regulaminy:  19.Mistrzostw Polski Policjantów, 9. Mistrzostw Polski Strażaków, 9. Mistrzostw Polski Nauczycieli a uczestników Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno regulamin 17. Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.

7. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 6:00:00 godz (czas brutto). Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu i dojechania do mety samochodem technicznym z napisem KONIEC BIEGU. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie i nie wsiądą do samochodu technicznego, czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Udział w Maratonie związany jest z:
- przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu,  oraz akceptacją przesłania przez organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji i ankiet dotyczących Maratonu Dębno,
- wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 8. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO Maratonu Dębno.
13. Zgodnie z wytycznymi PZLA, uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w 50. Maratonie Dębno.


V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 50. Maratonie Dębno przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 roku.
Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą startową w wysokości brutto:
UWAGA: WSZYSTKIE PAKIETY ZAWIERAJĄ TECHNICZNĄ KOSZULKĘ SPORTOWĄ! 

- 150 zł do 30.09.2023,

- 200 zł od 01.10.2023 do31.12.2023,

- 250 zł od 01.01.2024 do 29.02.2024.

- 350 zł od 01.03.2024 do 30.04.2024

2. Rezygnacja z udziału w biegu i zwrot opłaty startowej możliwy jest do 29.02.2024 jednak wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 35 zł tytułem kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłata wpisowego nie podlega zwrotowi ani nie może zostać przeniesiona na innego zawodnika.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości, np: w wyniku braku podstawy do zniżki określonego w niniejszym regulaminie, uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy. 

3. Opłaty wpisowej należy dokonywać elektronicznie w portalu zapisów bezpośrednio po rejestracji. Uiszczenie opłaty spowoduje automatyczne umieszczenie na liście startowej z potwierdzeniem wniesienia opłaty.

4. O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.

UWAGA ! NA LIŚCIE STARTOWEJ UKAŻĄ SIĘ TYLKO ZAWODNICY, KTÓRZY WYPEŁNILI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DOKONALI OPŁATY STARTOWEJ.

5. Organizator przyznaje 100 zł zniżki opłaty startowej dla:
- zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
- zawodników, którzy do dnia 12 maja 2024 r. ukończyli 65 lat,
- uczestników 17. Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.

6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres podany w formularzu. Wcześniejsze ubieganie się i wystawienie faktury na 100 % opłaty startowej, wyklucza ubieganie się o zniżkę. Zaznaczając opcję faktura, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktury bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Faktura będzie wystawiona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata. Wszelkie wnioski dotyczące ulg i faktur powinny być złożone do 30.04.2024 r.

7. W przypadku zaistnienia siły wyższej i konieczności odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata startowa nie będzie zwracana.

 

VI. WYSYŁKA PAKIETU STARTOWEGO

1. Uczestnicy 50. Maratonu Dębno mogą skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego.

2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy z chipem do pomiaru czasu i pamiątkową koszulką na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w  Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych przewoźnika.

3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35 zł za jednego Uczestnika.

5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 30.03.2024 r.

6. Wysyłki będą realizowane na około cztery tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 30.04.2024 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem biuro@maratondebno.pl.

7. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

 

VII. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja generalna
2. Klasyfikacja kobiet.
3. Klasyfikacja 
19. Mistrzostw Polski Policjantów Kobiet i Mężczyzn,
3. Klasyfikacja 9. Mistrzostw Polski Strażaków Kobiet i Mężczyzn.
4. Klasyfikacja 9. Mistrzostw Polski Nauczycieli 
Kobiet i Mężczyzn.
5. Klasyfikacja 17. Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno 
Kobiet i Mężczyzn.
6. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K-20 - M-20 ,
K-30 - M-30 ,
K-40 - M-40 ,
K-50 - M-50 ,
K-60 - M-60 ,

K-70 - M-70 .

7. Najstarsza zawodniczka i zawodnik.

UWAGA ! PODSTAWĄ UTWORZENIA KLASYFIKACJI JEST UDZIAŁ MINIMUM PIĘCIU ZAWODNIKÓW.

Klasyfikacja  odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety oraz klasyfikacja Mistrzostw Polski Kobiet, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto ( liczonych od przekroczenia linii startu). W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto .

 

VIII. NAGRODY - wysokość nagród pieniężnych zostanie podana w terminie późniejszym.
1. Klasyfikacja generalna - wysokość nagród pieniężnych zostanie podana w terminie późniejszym.
I - VI miejsce -  puchary, nagrody pieniężne,
2. Klasyfikacja kobiet - wysokość nagród pieniężnych zostanie podana w terminie późniejszym.
I - VI miejsce -  puchary, nagrody pieniężne,
3. Klasyfikacja 18. Mistrzostw Polski Policjantów Kobiet i Mężczyzn, I-III miejsce – puchary.

4. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Strażaków Kobiet i Mężczyzn: I-III miejsce – puchary.
5. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Nauczycieli Kobiet i Mężczyzn: I-III miejsce – puchary.
6. Klasyfikacja Mistrzostw Miasta i Gminy Dębna Kobiet i Mężczyzn -
 wysokość nagród pieniężnych zostanie podana w terminie późniejszym.
 I - VI miejsce -  puchary, nagrody pieniężne,

7. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: I-III miejsce – puchary, 

6. Premie finansowe za pobicie rekordu Maratonu Dębno:

- kobiety - czas poniżej 2:26:09 – 5.000 zł ,

- mężczyźni - czas poniżej 2:09:57 – 5.000 zł .

Premię pieniężną otrzymuje tylko pierwszy zawodnik (zawodniczka ) na mecie.

7. Premie i nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 8 tygodni po uzyskaniu protokołu Komisji Zwalczania Dopingu w Sporcie.

8. Zdobywcom premii i nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi.
- Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do 7 dni od zakończenia biegu na adres mailowy biuro@maratondebno.pl, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane do 6 tygodnia po biegu.

Nieoficjalne wyniki zostaną zamieszczone na stronie datasport.pl bezpośrednio po biegu. 
Dekorocje
 zwycięzców i w kategoriach wiekowych - scena głowna godzina 15.00

IX. NOCLEGI

1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi na hali sportowej z dnia 11 na 12 maja zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.
2. Istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji miejsc noclegowych, w hotelach i kwaterach prywatnych, których adresy podane są na stronie internetowej maratonu: www.maratondebno.pl.

 

X. WYŻYWIENIE

1. Wszyscy zawodnicy otrzymają bezpłatne talony na "PASTA PARTY" ( makaron z sosem, kawa, herbata, woda mineralna), która odbędzie się po biegu w dniu 12 maja w godzinach 12.30-16.30 w Miasteczku Biegacza usytuowanym w pobliżu mety biegu.
2. Organizator zapewnia owoce, słodycze i napoje na trasie biegu.
3. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.

 

XI. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji Maratonu pokrywają:

- Samorząd Dębna – sponsor główny,
- firmy i instytucje wspomagające Maraton.
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy. 

3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje między innymi: numer startowy oraz agrafki, regulamin, program imprezy, worek na odzież do szatni, koszulkę sportową z okolicznościowym nadrukiem, wyżywienie i napoje podane w rozdziale IX regulaminu a po ukończeniu biegu okolicznościowy medal.
Koszulki będą wydawane po wcześniejszej deklaracji rozmiaru w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze. 

Pakiety startowe nieodebrane z Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie, brak odczytu może spowodować dyskwalifikację uczestnika. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa z numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

2. Na trasie Maratonu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Maratonie Dębno, obsługa maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
Niedozwolony jest:

a. start bez numeru startowego,
b. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,
c. używanie na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora,
d. start ze zwierzętami,
e. start z wózkami dziecięcymi, z dziećmi w chustach/nosidełkach,
f. start z kijami do nordic walking,
g. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu skracanie, zmienianie trasy,
h. start na wózkach dla osób niepełnosprawnych,
i. start w słuchawkach. 
 W BIEGU NIE PRZEWIDUJE SIĘ STARTU ZAWODNIKÓW NA WÓZKACH I ZAWODNIKÓW ANONIMOWYCH.
3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora.
Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.
4. Każdy uczestnik podczas elektronicznej rejestracji jest zobowiązany do potwierdzenia oświadczenia o znajomości regulaminu. Rejestrując się do zawodów, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga ze sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. Maraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami IAAF i PZLA oraz niniejszym regulaminem.
8. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
9. Szatnie i umywalnie usytuowane będą na terenie BIURA MARATONU - Hala Sportowo- Rehabilitacyjna.
10. Zawodnicy oddają do depozytu na Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej przy BIURZE MARATONU, rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Rzeczy będą przyjmowane w godz od 8.30-10.00 a wydawane w godz od 12.30 – 16.00 za okazaniem numeru startowego w Miasteczku Biegacza usytuowanym w pobliżu mety biegu.. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.
11. Parking w dniach 11-12 maja 2024 znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym - wjazd od ul. Słowackiego.
12. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
13. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany nazwy biegu w przypadku pozyskania partnera tytularnego biegu.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

                                                                                                                                                                         DYREKTOR MARATONU
                                                                                               Stanisław Lenkiewicz

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 50. MARATONU DĘBNO 2024.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej RODO):

1. Administrator danych
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Maraton Dębno, z siedzibą w Dębnie (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

2. Inspektor ochrony danych
- wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy związanej z uczestnictwem w 50.Maratonie Dębno, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 pkt b)* oraz mogą być przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia i przesyłanie przez Organizatora informacji i ankiet dot. Maratonu na adres email oraz sms uczestnika art. 6 ust 1 pkt a)* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przechowywać ww. dane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy

5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
- podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia,
- organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
- w zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie w jakim zostanie wydane im polecenie.

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody w zakresie wizerunku,
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE