Aktualnosć

Regulamin 47.Maratonu Dębno, Mistrzostw Polski PZLA w Maratonie Kobiet i Mężczyzn.

REGULAMIN 47. MARATONU DĘBNO 2021

41. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet.
91. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn.


BIURO ORGANIZACYJNE: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48 95 760 2436

W dniach 17-18 kwietnia 2021 r.  Biuro Organizacyjne będzie znajdowało się w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, ul. Piłsudskiego 10, tel. 508 900 320.
NUMER KONTA: STOWARZYSZENIE MARATON DĘBNO 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362

I. ORGANIZATOR

1. Maraton jest imprezą MIASTA I GMINY DĘBNO.

2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, Stowarzyszenie Maraton Dębno przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno.

3. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki.


II. CEL

1. Wyłonienie Mistrzów Polski w Maratonie na rok 2021 w kategorii: PZLA Kobiet i Mężczyzn.

2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

3. Promocja miasta i gminy Dębno.


III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2021 roku, wytyczony jest ulicami Dębna oraz poza miastem zalesionymi drogami o nawierzchni asfaltowej. 

2. Start: Dębno, ul. Mickiewicza, godz.10.00.

3. Trasa: 42,195 km, 5 pętli - na trasie Dębno- Barnówko- Dębno. Trasa posiada atest PZLA, oznakowany 1, 2, 3 ,4, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, półmetek, 25 km, 30 km, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 km, punkty pomiaru czasu co 5 km.

4. Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 10. Pomiar czasu do godz.13.30.

5. Od godz. 9.00 do godz.15.00 – trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego.

IV. UCZESTNICTWO

UWAGA:  PODCZAS 47. MARATONU DĘBNO LIMIT STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW OGRANICZONY BĘDZIE DO 150 UCZESTNIKÓW.

ZASADY UCZESTNICTWA OKREŚLAJĄ REGULAMINY  41. MISTRZOSTW POLSKI KOBIET I 91. MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN.

1. Prawo uczestnictwa mają zawodniczki i zawodnicy z ważną licencją wydaną przez PZLA i opłaconą na rok 2021, posiadające obywatelstwo RP, będące członkami klubu posiadającego aktualną na rok 2021 licencję PZLA i spełniające pozostałe wymogi wymienione w regulaminie 41. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet i 91. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn.
2. Do zgłoszeń obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”. System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 12 marca 2021, do godziny 17:00 w dniu 9 kwietnia 2021.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniach 17 kwietnia w godz. 14.00 – 20.00 lub 18 kwietnia w godz. 7.00 – 9.00. Podczas weryfikacji należy przedstawić: aktualne badania lekarskie i licencję klubową.
4. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Maratonie i wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia.
5. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 3:30:00 godz (czas brutto). Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu i dojechania do mety samochodem technicznym z napisem KONIEC BIEGU. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie i nie wsiądą do samochodu technicznego, czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Warunkiem udziału w Maratonie jest:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu,  oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji i ankiet dotyczących Maratonu Dębno,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie IV. 7. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO 47. Maratonu Dębno.

VI. KLASYFIKACJE

41. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet.
91. PZLA Mistrzostwa Polski Mężczyzn.

VII. NAGRODY 

1. Klasyfikacja 41. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet:
      - Puchary, medale, nagrody pieniężne:
        I miejsce     –  5.000 zł,            
        II miejsce    –  4.000 zł,                   
        III miejsce   –  3.000 zł,  

2. Klasyfikacja 91. PZLA Mistrzostw Polski Mężczyzn:
      - Puchary, medale, nagrody pieniężne:
        I miejsce     –  5.000 zł,            
        II miejsce    –  4.000 zł,                   
        III miejsce   –  3.000 zł,          
3. Premie finansowe za pobicie rekordu Maratonu Dębno:
      - kobiety   - czas poniżej 2:32:09 –  5.000 zł ,       
      - mężczyźni - czas poniżej 2:09:57 – 5.000 zł .
4. Premie finansowe za uzyskanie minimum olimpijskiego - 5.000 zł.

 Premie i nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 8 tygodni po uzyskaniu protokołu Komisji Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Zdobywcom premii i nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi.

VIII. FINANSOWANIE
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.

IX. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie do 4 kwietnia 2021 roku. W zamówieniach należy uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn oraz określić liczbę posiłków. 


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas 47.  Maratonu Dębno obowiązywał będzie rygor sanitarny. Wszystkich uczestników prosimy o stosowanie się do przyjętych zasad organizacyjnych.

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie, brak odczytu może spowodować dyskwalifikację uczestnika. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa z numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

2. Na trasie Maratonu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Maratonie Dębno, obsługa maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie Maratonu osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących. Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę i sędziów. 
3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga ze sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. Maraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami IAAF i PZLA oraz niniejszym regulaminem.
8. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
9. Szatnie usytuowane będą na terenie BIURA MARATONU - Hala Sportowo- Rehabilitacyjna. 
10. Parking w dniach 17-18 kwietnia znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym - wjazd od ul. Słowackiego.
11. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

                                                      DYREKTOR MARATONU
                                                          Stanisław Lenkiewicz

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 47. MARATONU DĘBNO 2021.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej RODO):

1. Administrator danych
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Maraton Dębno, z siedzibą w Dębnie (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

2. Inspektor ochrony danych
- wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy związanej z uczestnictwem w 47.Maratonie Dębno, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 pkt b)* oraz mogą być przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia i przesyłanie przez Organizatora informacji i ankiet dot. Maratonu na adres email oraz sms uczestnika art. 6 ust 1 pkt a)* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
- będziemy przechowywać ww. dane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy

5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia,
organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
w zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie w jakim zostanie wydane im polecenie.

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE