Aktualnosć

REGULAMIN 46. MARATONU DĘBNO 2019

REGULAMIN 46. MARATONU DĘBNO 2019

39. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet.
17. Mistrzostwa Polski Policjantów.
  6. Mistrzostwa Polski Strażaków.
  6. Mistrzostwa Polski Nauczycieli.
14. Mistrzostwa Miasta i Gminy Dębno.


MODUŁ ZGŁOSZEŃ ZOSTANIE URUCHOMIONY 1 STYCZNIA O GODZINIE 15.00.


BIURO ORGANIZACYJNE: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20, 74-400 Dębno, tel/fax +48 95 760 2436

W dniach 06-07.04.2019 r.  Biuro Organizacyjne będzie znajdowało się w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, ul. Piłsudskiego 10, tel. 508 900 320.


I. ORGANIZATOR

1. Maraton jest imprezą MIASTA I GMINY DĘBNO.

2. Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie, Stowarzyszenie Maraton Dębno przy współudziale Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno.

3. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki.


II. CEL

1. Wyłonienie Mistrzów Polski w Maratonie na rok 2019 w kategorii: PZLA Kobiet, Policjantów, Strażaków, Nauczycieli oraz Mistrzów Miasta i Gminy Dębno.

2. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

3. Promocja miasta i gminy Dębno.


III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2019 roku, wytyczony jest ulicami Dębna oraz poza miastem zalesionymi drogami o nawierzchni asfaltowej (98% ) oraz kostce brukowej (2%).

2. Start: Dębno, ul. Kostrzyńska 14, godz.10.00.

3. Trasa: 42,195 km , 4 pętle - dwie ulicami Dębna i dwie na trasie Dębno-Dargomyśl-Cychry- Dębno. Trasa posiada atest PZLA, oznakowany każdy kilometr, punkty pomiaru czasu co 5 km. [ ZOBACZ TRASĘ ]

4. Meta: Dębno, ul. Mickiewicza 10. Pomiar czasu do godz.15.00.

5. Od godz. 8.30 do godz.16.00 – trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
6. Punkty odżywiania na których będą ustawione: woda mineralna, napój izotoniczny, owoce, cukier i słodycze są usytuowane na: 2, 6, 11, 15, 20, 23.5, 29, 33, 38, 40.5 kilometrze trasy. Punkty odświeżania, na których znajdować się będzie woda mineralna znajdują się na: 9, 13, 17, 27, 31, 35 kilometrze.

7. Na trasie Maratonu Dębno nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.

8. Punkty odświeżania będą znajdowały się w połowie drogi między punktami odżywiania.

9. Punkty medyczne będą znajdowały się na trasie w sześciu stałych miejscach rozstawionych co ok. 2,8 km.

10. Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności: elita i zaproszeni goście w strefie bezpośrednio przy linii startu, pozostali uczestnicy biegu w strefach startowych adekwatnych do aktualnych możliwości biegowych zawodnika.


IV. UCZESTNICTWO

UWAGA: W ZWIĄZKU Z UWARUNKOWANIAMI TECHNICZNYMI TRASY PODCZAS 46. MARATONU DĘBNO LIMIT STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW OGRANICZONY BĘDZIE DO 2700 UCZESTNIKÓW.
 O MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ZA ZGŁOSZENIA UWAŻA SIĘ PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA I WPŁACENIE OPŁATY STARTOWEJ. W BIEGU NIE PRZEWIDUJE SIĘ STARTU ZAWODNIKÓW NA WÓZKACH.

1. W 46. Maratonie Dębno prawo startu mają osoby, które do dnia 7 kwietnia 2019 r. ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniach 6 kwietnia w godz. 10.00 – 22.00 lub 7 kwietnia w godz. 7.00 – 8.30.

3. Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:

- osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

- przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej do pobrania z indywidualnego profilu zawodnika udostępnionego w czasie rejestracji oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika, którego numer jest odbierany.

4. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Policjantów, Mistrzostwach Polski Strażaków, Mistrzostwach Polski Nauczycieli okazują legitymacje służbowe lub legitymacje emeryta a druhowie OSP legitymacje członka OSP.

5. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Maratonie i wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia. 

W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.

6. Uczestników Mistrzostw Polski Policjantów, Mistrzostw Polski Strażaków i Mistrzostw Polski Nauczycieli dodatkowo obowiązują odpowiednio regulaminy: 39. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet, 17. Mistrzostw Polski Policjantów, 6. Mistrzostw Polski Strażaków i 6. Mistrzostw Polski Nauczycieli a uczestników Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno regulamin 14. Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.

7. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 5:00:00 godz (czas brutto). Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu i dojechania do mety samochodem technicznym z napisem KONIEC BIEGU. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie i nie wsiądą do samochodu technicznego, czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Warunkiem udziału w Maratonie jest:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu,  oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji i ankiet dotyczących Maratonu Dębno,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 7. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO 46. Maratonu Dębno.


V. ZGŁOSZENIA

1. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą startową w wysokości 150 zł.

Rezygnacja z udziału w biegu i zwrot opłaty startowej możliwy jest do 31.01.2019 jednak wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Po tym terminie OPŁATA WPISOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI ANI NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONA NA INNEGO ZAWODNIKA.
2. Opłaty wpisowego należy dokonywać przelewem elektronicznym DOTPAY umieszczonym na formularzu zgłoszeniowym po dokonaniu zgłoszenia i zalogowaniu się do konta. Uiszczenie opłaty spowoduje automatyczne umieszczenie na liście startowej i nadanie numeru.

UWAGA ! NA LIŚCIE STARTOWEJ UKAŻĄ SIĘ TYLKO ZAWODNICY, KTÓRZY WYPEŁNILI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DOKONALI OPŁATY STARTOWEJ.

3. Z opłaty startowej zwolnione są uczestniczki 39. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet posiadające nową opłaconą licencję na 2019 rok.

4. Organizator przyznaje 50 zł zniżki opłaty startowej dla:
- zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
- zawodników, którzy do dnia 7 kwietnia 2019 r. ukończyli 65 lat,
- uczestników 17. Mistrzostw Polski Policjantów,
- uczestników 14. Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.

5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości, np: w wyniku braku podstawy do zniżki określonego w niniejszym regulaminie, uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy. 

6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu. Wcześniejsze ubieganie się i wystawienie faktury na 100 % opłaty startowej, wyklucza ubieganie się o zniżkę. Zaznaczając opcję faktura, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktury bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej.
7. Wszelkie wnioski dotyczące ulg i faktur powinny być złożone do 07.04.2019 r.


VI. KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja generalna
2. Klasyfikacja kobiet.
3. Klasyfikacja 39. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet.
4. Klasyfikacja 17. Mistrzostw Polski Policjantów.
5. Klasyfikacja 6. Mistrzostw Polski Strażaków.
6. Klasyfikacja 6. Mistrzostw Polski Nauczycieli.
7. Klasyfikacja 14. Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno.
8. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K-20 - M-20 rocznik 2001-1990,
K-30 - M-30 rocznik 1989-1980,
K-40 - M-40 rocznik 1979-1970,
K-50 - M-50 rocznik 1969-1960,
K-60 - M-60 rocznik 1959i starsi.

UWAGA ! PODSTAWĄ UTWORZENIA KLASYFIKACJI JEST UDZIAŁ MINIMUM PIĘCIU ZAWODNIKÓW.

Klasyfikacja  odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety oraz klasyfikacja Mistrzostw Polski Kobiet, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto ( liczonych od przekroczenia linii startu). W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto .


VII. NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna: puchary, nagrody pieniężne (miejsca I-X):

I   miejsce  – 15.000 zł,
II  miejsce  – 12.000 zł,
III miejsce  – 10.000 zł,
IV miejsce  – 5.000 zł,
V miejsce   – 3.000 zł
VI miejsce  – 2.000 zł,
VII – X m.  – 1.000 zł.

2. Klasyfikacja kobiet: puchary, nagrody pieniężne (miejsca I-VI):

I  miejsce  – 10.000 zł,
II miejsce  -   8.000 zł,
III miejsce  -  6.000 zł,
IV miejsce  -  3.000 zł, 
V  miejsce  -  2.000 zł,
VI miejsce  -  1.000 zł.

3. Klasyfikacja 38. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet: puchary, medale, nagrody pieniężne:

I  miejsce – 5.000 zł,
II miejsce – 4.000 zł,
III miejsce – 3.000 zł,
IV miejsce – 2.000 zł,
V-VI miejsca – 1.000 zł

4. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Policjantów Kobiet i Mężczyzn: I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne:
I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł.

5. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Strażaków Kobiet i Mężczyzn: I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne:
I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł.

6. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Nauczycieli Kobiet i Mężczyzn: I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne:
I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł.

7. Klasyfikacja Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno Kobiet i Mężczyzn: I-VI miejsce – puchary, nagrody pieniężne:
I miejsce - 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce – 200zł, V-VI miejsce – 100zł.

8. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: I-III miejsce – puchary, nagrody pieniężne: 

I miejsce - 300 zł, II miejsce - 200 zł, III miejsce - 100 zł.

9. Premie finansowe za pobicie rekordu Maratonu Dębno:
- kobiety - czas poniżej 2:32:09 – 5.000 zł ,
- mężczyźni - czas poniżej 2:09:57 – 10.000 zł .

Premię pieniężną otrzymuje tylko pierwszy zawodnik (zawodniczka ) na mecie.

10. Premie i nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników będą przekazywane przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 8 tygodni po uzyskaniu protokołu Komisji Zwalczania Dopingu w Sporcie. Nagrodzeni zawodnicy proszeni są o kontakt na adres biuro@maratondebno.pl w terminie do 31maja 2019 roku.

11. Zdobywcom premii i nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi.
- Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do 7 dni od zakończenia biegu na adres mailowy biuro@maratondebno.pl , zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane do 6 tygodnia po biegu.
 Dyplom (certyfikat) ukończenia 46.Maratonu Dębno do pobrania i samodzielnego wydrukowania na naszej stronie internetowej www.maratondebno.pl najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.


VIII. NOCLEGI

1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi na hali sportowej z dnia 6 na 7 kwietnia zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.

2. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Organizacyjnym w dniu 6 kwietnia w godz. 10.00 – 22.00.

3. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek. Bycie pod ich wpływem grozi usunięciem z sali noclegowej.

4. Istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji miejsc noclegowych, w hotelach i kwaterach prywatnych, których adresy podane są na stronie internetowej maratonu: www.maratondebno.pl.


IX. WYŻYWIENIE

1. Wszyscy zawodnicy otrzymają bezpłatne talony na "PASTA PARTY" ( makaron z sosem, kawa, herbata, woda mineralna), która odbędzie się w dniu 6 kwietnia w godz. 17.00-21.00 i po biegu w dniu 7 kwietnia w godzinach 12.30-16.30 w stołówce przy Biurze Maratonu.
2. Organizator zapewnia owoce, słodycze i napoje na trasie biegu.
3. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.


X. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji Maratonu pokrywają:

- Samorząd Dębna – sponsor główny

- firmy i instytucje wspomagające Maraton – wykaz w komunikacie. 

2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy. 

3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje między innymi: numer startowy oraz agrafki, regulamin, program imprezy, worek na odzież do szatni, koszulkę sportową New Balance z okolicznościowym nadrukiem, żel energertyczny, wyżywienie i napoje podane w rozdziale IX regulaminu a po ukończeniu biegu okolicznościowy medal.
Koszulki będą wydawane po wcześniejszej deklaracji rozmiaru w formularzu zgłoszeniowym. Ich pula w danym rozmiarze będzie ograniczona. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie, brak odczytu może spowodować dyskwalifikację uczestnika. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa z numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

2. Na trasie Maratonu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Maratonie Dębno, obsługa maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie Maratonu osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących. Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę i sędziów. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu, na rowerach, rolkach, wózkach, z wózkami dziecięcymi, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.

3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga ze sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. Maraton będzie rozgrywany zgodnie z przepisami IAAF i PZLA oraz niniejszym regulaminem.
8. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
9. Szatnie i przebieralnie usytuowane będą na terenie BIURA MARATONU - Hala Sportowo- Rehabilitacyjna. Umywalnie i natryski dostępne będą w Gimnazjum Publicznym oraz na Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej - Biuro Maratonu.

10. Zawodnicy oddają do depozytu na Hali Sportowo – Rehabilitacyjnej przy BIURZE MARATONU, rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Rzeczy będą przyjmowane w godz od 8.30-10.00 a wydawane w godz od 12.30 – 16.00 za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.

11. Parking w dniach 06-07 kwietnia znajdować się będzie przy Biurze Organizacyjnym - wjazd od ul. Słowackiego.

12. Po biegu wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z masaży na Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej.

13. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

                       DYREKTOR MARATONU
                             Stanisław Lenkiewicz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 46. MARATONU DĘBNO.

 

Administratorem  danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuto@maratondebno.pl Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- świadczenia usług drogą elektroniczną - przyjęcia zgłoszenia  do biegu po przez stronę www.maratondebno.pl,
- przygotowania pakietu startowego, ubezpieczenia, opracowania wyników, wydania nagród itp.
- publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,
- dostarczania usług płatniczych,
- przesyłania informacji organizacyjnych o biegu,
- obsługi zgłoszeń i korespondencji,
- w celach podatkowych i rachunkowych,
- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora,
- prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Podanie danych osobowych jest niezbędne  do udziału w biegu.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia  udział w biegu.
Dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.maratondebno.pl.
Po zakończeniu tego okresu, będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa, szczególnie przepisów podatkowych i rachunkowych a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń .
Część danych a szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu,  mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.