Mini Maraton Dębno 2020

12.01.2020

W sobotę 4 kwietnia zapraszamy do udziału w Pikniku Maratońskim i startu w Mini Maratonie Dębno 2020.
Mini Maraton to bieg na około 5km z udziałem gości i zaproszonych zawodników.
Wszyscy uczestnicy w pakiecie startowym otrzymają między innymi okolicznościową koszulkę, napój regeneracyjny, napój energetyczny, medal po ukończeniu biegu  oraz ciepły posiłek.
Zgłoszeń można dokonywać pod linkiem ZGŁOSZENIA.

REGULAMIN MINI MARATONU DĘBNO 2020

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1.Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

2.Promocja miasta Dębna.

3.Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

ORGANIZATORZY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,

Stowarzyszenie Maraton Dębno,

Netto Grupa Biegowa – 42,195 Dębno.

Termin i miejsce

1. Impreza odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku (sobota) w Dębnie. 

Start o godz. 16:00 –Plac Konstytucji 3 maja.

2. Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie około 5 km. Start i meta Plac konstytucji 3Maja.  Dwie pętle promenadą nad jeziorem Lipowo, ulicą Parkową i ulicą Mickiewicza .

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 6 kwietnia 2020 roku ukończą 16 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.

2. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza wraz z opłatą startową.

3. Wpisowe w wysokości 45 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenie Maraton Dębno 

nr konta 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362

4. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia  25 marca 2020 roku.

7. Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 1:00:00 godz (czas brutto). Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Warunkiem udziału w Mini Maratonie jest:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu,  oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji i ankiet dotyczących Mini Maratonu Dębno,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Mini Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
10. Organizator nie przewiduje startu „Zawodników Anonimowych” 

11. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. Przetwarzanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO Mini Maratonu Dębno.

Klasyfikacja końcowa

1.Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

Nagrody

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-6 puchary oraz nagrody rzeczowe.

2.Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.

3.Wszyscy uczestnicy w pakiecie startowym otrzymają między innymi okolicznościową koszulkę, napój regeneracyjny, napój energetyczny, medal po ukończeniu biegu  oraz bon na posiłek, który będzie wydawany od godziny 17.00 w namiocie przy biurze maratonu.

Zasady finansowania

1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 

2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

Postanowienia końcowe

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

2. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie, opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. 

3. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

5. Kontakt biuro@maratondebno.pl  tel. 0957602436

 

                                                                                 Dyrektor Biegu

 

                                                                                       Paweł Osowski

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MINI MARATONU DĘBNO 2020.
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej RODO):

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Maraton Dębno, z siedzibą w Dębnie (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, email biuro@maratondebno.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy związanej z uczestnictwem w Mini Maratonie Dębno 2020, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 pkt b)* oraz mogą być przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na:

·      przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia 

·      przesyłanie przez Organizatora informacji i ankiet dot. Mini Maratonu na adres email oraz sms uczestnika art. 6 ust 1 pkt a)* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przechowywać ww. dane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

·      Podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Mini Maratonu Dębno i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia

·      Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,

·      W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

·      Podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie w jakim zostanie wydane im polecenie.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·      prawo do wycofania zgody,

·      prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·      prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·      prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 

Aktualność

PZLA Mistrzostwa Polski w Maratonie

04.09.2020

Jak już wcześniej informowaliśmy Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atle...

Aktualność

PZLA Mistrzostwa Polski w Maratonie Kobiet i Mężczyzn

07.07.2020

 Miło nam jest poinformować, że Zarządu Polskiego Związku Lekkiej...

Aktualność

47.Maraton Dębno 15 listopada 2020roku.

19.03.2020

Biorąc pod uwagę sugestie i opinie biegaczy dotyczące jesiennego termi...

Aktualność

UWAGA !!! Wszystkie zajęcia odwołane !

11.03.2020

UWAGA !!! ​W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem ...